Projekteerimistööd karjäärides.

Teostame järgmisi mäetööde projekteerimisega seotud töid:

  • Maavara kaevandamisloa taotluse koostamine
  • Maavara kaevandamisloa muutmise taotluse koostamine
  • Mäeeraldise laiendamise taotluse koostamine
  • Mäeeraldiste liitmise taotluse koostamine
  • Kaevandamisjäätmekava koostamine
  • Maavara kaevandamisprojekti koostamine
  • Kaevandatud maa korrastamise projekti koostamine
  • Mäetööde juhtimine ja järelevalve
  • Tootmisohje süsteemi tehnilise dokumentatsiooni koostamine
  • Konsultatsioonid maavara kaevandamise ja kaevandatud maa korrastamise tööde kavandamiseks

Kaevandamine on tegevuste kogum, mis algab maavara varumisega ja lõpeb maavarast valmistoodangu müügiga. Nii kätkeb kaevandamine mitmeid maavaraga seotud tegevusi: maavara geoloogilist uuringut, kaevanduse projekteerimist ja avamist, maavara väljamist, vedu ja rikastamist. Samuti kuulub maavara kaevandamise valdkonda kaevanduse sulgemine ja kaevandatud maa korrastamine (E. Reinsalu, “Eesti mäendus”).